Tuning the magnetoresistance symmetry of Pt on magnetic insulators with temperature and magnetic doping

B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, C. L. Chien, and H. F. Ding* 
Appl. Phys. Lett., 110 (2017) 222402
 
 
H. Z. Wu, B.F.Miao, L. Sun, D. Wu, and H. F. Ding*
Phys. Rev. B95 (2017 ) 174416
 
 
Y. Zhou, P. Wang, Z. Z. Luan, Y. J. Shi, S. W. Jiang, H. F. Ding, and D. Wu*
Appl. Phys. Lett., 110 (2017) 141603
 
C. Zheng, Q. L. Li, B. F. Miao, L. Sun, R. Wang, X. X. Li, and H. F. Ding*
Phys. Rev. B, 96 (2017 ) 235444
 
 
Er Liu, Yuli Yin, Li Sun, Ya Zhai, Jun Du, Feng Xu, and Hongru Zhai
Appl. Phys Lett, 110(2017) 142402
 
 
Honglei Yuan, Jian-Guo Zheng, Yuli Yin, Er Liu, Zhaocong Huang, Ya Zhaia, Jun Du, Hongru Zhai
Journal of Alloys and Compounds 690 (2017) 369-375
 
 
L. J. Wei, Y. Yuan, J. Wang, H. Q. Tu, Y. Gao, B. You and J. Du
Phys.Chem.Chem.Phys. 19 (2017) 11864
 
 
Baizhi Gao, Caiping Yang, Jun Chen, Yuxing Ma, Jiachen Xie, Hao Zhang, Lujun Wei, Qi Li, Jun Du and Qingyu Xu
RSC Adv. 7 (2017) 54594
 
 
H. Q. Tu, B. Liu, D. W. Huang, X. Z. Ruan, B. You, Z. C. Huang, Y. Zhai, Y. Gao, J. Wang, L. J. Wei, Y. Yuan, Y. B. Xu & J. Du
Scientific reports 7 (2017) 43971