Kondo-free mirages in elliptical quantum corrals

Releasetime:2020-04-27 Visitor:

Qili Li, Xiaoxia Li, Bingfeng Miao, Liang Sun, Gong Chen, Ping Han & Haifeng Ding 

Nature Communications 11, 1400 (2020)

DOI: 10.1038/s41467-020-15137-8