Spin rectification effect induced by planar Hall effect and its strong impact on spin-pumping measurements

Releasetime:2022-03-07 Visitor:

Kang He , Jun Cheng, Man Yang, Yihui Zhang, Longqian Yu, Qi Liu, Liang Sun, Bingfeng Miao , Canming Hu, and Haifeng Ding

Physical Review B 105, 104406 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.105.104406