2024Highly efficient field-free switching of perpendicular yttrium iron garnet with collinear spin current

Man Yang, Liang Sun, Yulun Zeng, Jun Cheng, Kang He, Xi Yang, Ziqiang Wang, Longqian Yu, Heng Niu, Tongzhou Ji, Gong Chen, Bingfeng Miao, Xiangrong Wang, Haifeng Ding

Nature Communications 15, 3201 (2024).

DOI: 10.1038/s41467-024-47577-x

2023Creation and annihilation of artificial magnetic skyrmions with the electric field (Cover Article)

Jun Cheng, Liang Sun, Yike Zhang, Tongzhou Ji, Rongxing Cao, Bingfeng Miao, Yonggang Zhao, Haifeng Ding

Chinese Physics B 33, 037501 (2023).

DOI: 10.1088/1674-1056/ad188f

2023Surface-state mediated spin-to-charge conversion in Sb films via bilateral spin current injection

E. Gomes da Silva, J. E. Abrão, E. S. Santos, S. Bedanta, H. F. Ding, J. B. S. Mendes, A. Azevedo

Applied Physics Letters 123, 202402 (2023).

DOI: 10.1063/5.0169242

2023Anomalous Nernst Effect Induced Terahertz Emission in a Single Ferromagnetic Film

Zheng Feng, Wei Tan, Zuanming Jin, Yi-Jia Chen, Zhangfeng Zhong, Liang Zhang, Song Sun, Jin Tang, Yexing Jiang, Po-Hsun Wu, Jun Cheng, Bingfeng Miao, Haifeng Ding, Dacheng Wang, Yiming Zhu, Liang Guo, Sunmi Shin, Guo-Hong Ma, Dazhi Hou, and Ssu-Yen Huang

NANO Letters 23, 8171-8179 (2023).

DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02320

2023Experimental demonstration of the band compression effect in engineered kagome-honeycomb lattices

R. G. Yan, T. Z. Ji, W. L. Fan, Z. X. Zhang, H. T. Li, L. Sun, B. F. Miao, G. Chen, and H. F. Ding

Physical Review B 108, 075153 (2023).

DOI: 10.1103/PhysRevB.108.075153

2022Axial-Bonding-Driven Dimensionality Effect on the Charge-Density Wave in NbSe2

Dongjing Lin, Ahmad Ranjbar, Xiaoxia Li, Xinyu Huang, Yuan Huang, Helmuth Berger, László Forró, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rodion V. Belosludov, Thomas D. Kühne, Haifeng Ding, Mohammad Saeed Bahramy, Xiaoxiang Xi

Nano Letters 1232, 9217-9782 (2022).

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c03280

2022Spin rectification effects in ferromagnetic metal microstrips induced by anisotropic magnetoresistance, planar Hall effect, and anomalous Hall effect

Kang He, Jun Cheng, Man Yang, Liang Sun, Wei Sun, Subhankar Bedanta, Antonio Azevedo, Bingfeng Miao, and Haifeng Ding

Physical Review B 106, 104407 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.106.104407

2022Coherent Picture on the Pure Spin Transport between Ag/Bi and Ferromagnets

J. Cheng, B. F. Miao, Z. Liu, M. Yang, K. He, Y. L. Zeng, H. Niu, X. Yang, Z. Q. Wang, X. H. Hong, S. J. Fu, L. Sun, Y. Liu, Y. Z. Wu, Z. Yuan, and H. F. Ding

Physical Review Letters 129, 097203 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.097203

2022Anomalous inverse spin Hall effect in perpendicularly magnetized Co/Pd multilayers

Man Yang, Bingfeng Miao, Jun Cheng, Kang He, Xi Yang, Yulun Zeng, Ziqiang Wang, Liang Sun, Xiangrong Wang, Antonio Azevedo, Subhankar Bedanta, and Haifeng Ding

Physical Review B 105, 224426 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.105.224426

2022Lieb Lattices Formed by Real Atoms on Ag(111) and Their Lattice Constant-Dependent Electronic Properties

Xiaoxia Li , Qili Li , Tongzhou Ji , Ruige Yan , Wenlin Fan, Bingfeng Miao, Liang Sun , Gong Chen , Weiyi Zhang , and Haifeng Ding

Chinese Physical Letters 39, 057301 (2022).

DOI: 10.1088/0256-307X/39/5/057301

2022Exchange-Torque-Triggered Fast Switching of Antiferromagnetic Domains

Jia Xu , Jing Xi, Xichao Zhang, Chao Zhou, Dong Shi, Haoran Chen, Tong Wu, Qian Li, Haifeng Ding, Yan Zhou, and Yizheng Wu

Physical Review Letters 128, 137201 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.137201

2022Reversible writing/deleting of magnetic skyrmions through hydrogen adsorption/desorption

Chen Gong, Ophus Colin, Alberto Quintana ,Heeyoung Kwon,  Changyeon Won,  Haifeng Ding,  YiZheng Wu, Andreas K. Schmid, and Kai Liu

Nature Communications 13, 1350 (2022).

DOI: 10.1038/s41467-022-28968-4

2022Spin rectification effect induced by planar Hall effect and its strong impact on spin-pumping measurements

Kang He , Jun Cheng, Man Yang, Yihui Zhang, Longqian Yu, Qi Liu, Liang Sun, Bingfeng Miao , Canming Hu, and Haifeng Ding

Physical Review B 105, 104406 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.105.104406

2021Switching of a Magnet by Spin‐Orbit Torque from a Topological Dirac Semimetal

Jinjun Ding, Chuanpu Liu, Vijaysankar Kalappattil, Yuejie Zhang, Oleksandr Mosendz, Uppalaiah Erugu, Rui Yu, Jifa Tian, August DeMann, Stuart B. Field, Xiaofei Yang, Haifeng Ding, Jinke Tang, Bruce Terris, Albert Fert, Hua Chen,  Mingzhong Wu

Advanced Materials 33, 2005909 (2021).

DOI: 10.1002/adma.202005909

2021Observation of Hydrogen-Induced Dzyaloshinskii-Moriya Interaction and Reversible Switching of Magnetic Chirality

Gong Chen, MacCallum Robertson, Markus Hoffmann, Colin Ophus, André L. Fernandes Cauduro, Roberto Lo Conte, Haifeng Ding, Roland Wiesendanger, Stefan Blügel, Andreas K. Schmid,  Kai Liu

Physical Review X 11, 021015 (2021).

DOI: 10.1103/PhysRevX.11.021015

2021Influence of the spin pumping induced inverse spin Hall effect on spin-torque ferromagnetic resonance measurements

Qi Liu, Y. Zhang, L. Sun, Bingfeng Miao, X. R. Wang, H. F. Ding

Applied Physics Letters 118, 132401 (2021).

DOI: 10.1063/5.0038567

2021Large Damping Enhancement in Dirac‐Semimetal–Ferromagnetic‐Metal Layered Structures Caused by Topological Surface States

Jinjun Ding, Chuanpu Liu, Yuejie Zhang, Vijaysankar Kalappattil, Rui Yu, Uppalaiah Erugu, Jinke Tang, Haifeng Ding, Hua Chen, and Mingzhong Wu

Advanced Functional Materials 31, 2008411 (2021).

DOI: 10.1002/adfm.202008411

2021Quantitative estimation of thermoelectric contributions in spin pumping signals through microwave photoresistance measurements

Jun Cheng, Kang He, Man Yang, Qi Liu, Rui Yu, Liang Sun, Jinjun Ding, Bingfeng Miao, Mingzhong Wu, H. F. Ding

Physical Review B 103, 014415 (2021).

DOI: 10.1103/PhysRevB.103.014415

2020Fingerprint of the inverse Rashba-Edelstein effect at heavy-metal/Cu interfaces

Rui Yu, Bingfeng Miao, Qi Liu, Kang He, Weishan Xue, Liang Sun, Mingzhong Wu, Yizheng Wu, Zhe Yuan, and Haifeng Ding

PHYSICAL REVIEW B 102, 144415 (2020).

DOI: 10.1103/PhysRevB.102.144415

2020Large Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced by chemisorbed oxygen on a ferromagnet surface

Gong Chen, Arantzazu Mascaraque, Hongying Jia, Bernd Zimmermann, MacCallum Robertson, Roberto Lo Conte, Markus Hoffmann, Miguel Angel González Barrio, Haifeng Ding, Roland Wiesendanger, Enrique G. Michel, Stefan Blügel, Andreas K. Schmid, Kai Liu

Science Advances, , eaba4924 (2020).

DOI: 10.1126/sciadv.aba4924

2020Quantum size effect in nanocorrals: From fundamental to potential applications

 Qili Li, Rongxing Cao and Haifeng Ding

Appl. Phys. Lett. 117, 060501 (2020)

DOI: 10.1063/5.0015542

2020Nanometer-Thick Yttrium Iron Garnet Films with Perpendicular Anisotropy and Low Damping

Jinjun Ding, Chuanpu Liu, Yuejie Zhang, Uppalaiah Erugu, Zhiyong Quan, Rui Yu, Ethan McCollum, Songyu Mo, Sheng Yang, Haifeng Ding, Xiaohong Xu, Jinke Tang, Xiaofei Yang, and Mingzhong Wu

Phys. Rev. Applied 14, 014017 (2020).

DOI: 10.1103/PhysRevApplied.14.014017

2020Room temperature multiferroism in BaCoF4 films prepared by pulsed laser deposition

Y. H. Yu, R. B. Liu, H. H. Zhao, Y. M. Xu, Q. Li, J. Du (*), Q. Y. Xu (*)

Applied Physics Letters 116, 152906 (2020)

DOI:10.1063/5.0002466

2020Large anisotropy of magnetic damping in amorphous CoFeB films on GaAs(001)

Hongqing Tu, Ji Wang, Zhaocong Huang, Ya Zhai, Zhendong Zhu, Zongzhi Zhang, Jiangtao Qu, Rongkun Zheng, Yuan Yuan, Ruobai Liu, Wei Zhang, Biao You and Jun Du (*)

J. Phys.: Condens. Matter 32, 335804 (2020)

DOI:10.1088/1361-648X/ab8984

2020Temperature dependence of exchange bias in NiFe2O4/BiFeO3 bilayers

J. Wang, C. Chen, B. Xu, Q. Y. Xu (*), R. B. Liu, Y. Yuan, L. Q. Huang, T. Y. Liu, L. J. Wei, B. You, W. Zhang, J. Du (*)

Applied Surface Science 517, 146165 (2020)

DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146165

2020Ghost spintronic THz-emitter-array microscope

Si-Chao Chen, Zheng Feng, Jiang Li, Wei Tan, Liang-Hui Du, Jianwang Cai, Yuncan Ma, Kang He, Haifeng Ding, Zhao-Hui Zhai, Ze-Ren Li, Cheng-Wei Qiu, Xi-Cheng Zhang & Li-Guo Zhu

Light Sci Appl 9, 99 (2020).

DOI: 10.1038/s41377-020-0338-4

2020Rich Coverage-Dependent Carbon Phases Induced by Submonolayer Surface Segregation on Pt(111) at 78 K

X. X. Li, Q. L. Li, B. F. Miao, L. Sun, H. F. Ding.

The Journal of Physical Chemistry C 124, 6716–6724 (2020).

DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c00160

2020Kondo-free mirages in elliptical quantum corrals

Qili Li, Xiaoxia Li, Bingfeng Miao, Liang Sun, Gong Chen, Ping Han & Haifeng Ding 

Nature Communications 11, 1400 (2020)

DOI: 10.1038/s41467-020-15137-8

2019Nanoscale Crystalline Sheets and Vesicles Assembled from Nonplanar Cyclic π-Conjugated Molecules

Tang, Huang, Gu, Zhewei, Ding, Haifeng, Li, Zhibo, Xiao, Shiyan, Wu, Wei, Jiang, Xiqun

Research, 1953926(2019)

DOI: 10.34133/2019/1953926

2019General nature of the step-induced frustration at ferromagnetic/antiferromagnetic interfaces: topological origin and quantitative understanding

X. Chen, T. Z. Ji, L. Sun, B. F. Miao, Y. T. Millev and H. F. Ding

New Journal of Physics 21, 123045 (2019).

DOI: 10.1088/1367-2630/ab5cbd

2019Nonvolatile Electric‐Field Control of Ferromagnetic Resonance and Spin Pumping in Pt/YIG at Room Temperature

Rui Yu, Kang He, Qi Liu, Xucheng Gan, Bingfeng Miao, Liang Sun, Jun Du, Hongling Cai, Xiaoshan Wu, Mingzhong Wu, and Haifeng Ding

Adv. Electron. Mater 5, 1800663(2019)

DOI: 10.1002/aelm.201800663

2019Anatomy of electrical signals and dc-voltage line shape in spin-torque ferromagnetic resonance

Yin Zhang, Q. Liu, B. F. Miao, H. F. Ding, and X. R. Wang

 Phys. Rev. B99, 064424(2019)

DOI: 10.1103/PhysRevB.99.064424

2019The Longitudinal Spin Seebeck Coefficient of Fe

Zhihao Duan, Bingfeng Miao , Liang Sun, Di Wu, Jun Du, and Haifeng Ding

 IEEE Magnetic Letters, 10, 4501805 (2019)

DOI: 10.1109/LMAG.2019.2897540

2019Surface reconstruction induced Co Kondo resonance width modulation on one monolayer Ag covered Cu(111)

K.X. Xie, Q.L. Li, X.X. Li, B.F. Miao, L. Sun, H.F. Ding

Surface Science 679, 74–78 (2019).

DOI: 10.1016/j.susc.2018.08.025

2018Tuning the stability and the skyrmion Hall effect in magnetic skyrmions by adjusting their exchange strengths with magnetic disks

L.Sun, H.Z.Wu, B.F.Miao, D.Wu, H.F.Ding

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 455, 39-44 (2018).

DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.08.095

2018Room-temperature ferrimagnetic multiferroic BiFe0.5Co0.5O3 thin films with giant piezoelectric response

B. Z. Gao, L. F. Lin, C. Chen, L. J. Wei, J. Wang, B. Xu, C. Li, J. Bian, S. Dong (*), J. Du (*), Q. Y. Xu (*)

Physical Review Materials 2, 084401 (2018)

DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.084401

2018Full Electric Control of Exchange Bias at Room Temperature by Resistive Switching

L. J. Wei, Z. Z. Hu, G. X. Du (*), Y. Yuan, J. Wang, H. Q. Tu, B. You, S. M. Zhou, J. T. Qu, H. W. Liu, R. K. Zheng, Y. Hu, J. Du (*)

Advanced Materials 30, 1801885 (2018)

DOI:10.1002/adma.201801885

2018Antiferromagnetic Order in Epitaxial FeSe Films on SrTiO3

Y. Zhou, L. Miao, P. Wang, F. F. Zhu, W. X. Jiang, S.W. Jiang, Y. Zhang, B. Lei, X. H. Chen, H. F. Ding, Hao Zheng, W. T. Zhang, Jin-feng Jia, Dong Qian, and D. Wu

Phys. Rev. Lett.120, 097001 (2018)

DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.097001

2018Observation of spin-orbit magnetoresistance in metallic thin films on magnetic insulators

Lifan Zhou, Hongkang Song, Kai Liu, Zhongzhi Luan, Peng Wang, Lei Sun, Shengwei Jiang, Hongjun Xiang, Yanbin Chen, Jun Du, Haifeng Ding, Ke Xia, Jiang Xiao, Di Wu

Science Advances, 4, eaao3318(2018)

DOI: 10.1126/sciadv.aao3318

2018Highly Efficient Spintronic Terahertz Emitter Enabled by Metal–Dielectric Photonic Crystal

Zheng Feng, Rui Yu, Yu Zhou, Hai Lu, Wei Tan, Hu Deng, Quancheng Liu, Zhaohui Zhai, Liguo Zhu, Jianwang Cai, Bingfeng Miao, and Haifeng Ding. 

Advanced Optical Materials 6, 1800965 (2018) 

DOI: 10.1002/adom.201800965.

2018Green’s function approach to the Kondo effect in nanosized quantum corrals

Q. L. Li, R. Wang, K. X. Xie, X. X. Li, C. Zheng, R. X. Cao, B. F. Miao, L. Sun, B. G. Wang, and H. F. Ding. 

Physical Review B 97, 155401, (2018)

DOI: 10.1103/PhysRevB.97.155401.

2018Role of the surface state in the Kondo resonance width of a Co single adatom on Ag(111)

Q. L. Li, C. Zheng, R. Wang, B. F. Miao, R. X. Cao, L. Sun, D. Wu, Y. Z. Wu, S. C. Li, B. G. Wang, and H. F. Ding.

 Physical Review B 97, 035417(2018) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.97.035417.

2018Self-consistent determination of spin hall angle and spin diffusion length in Pt and Pd: The role of the interface spin loss

Xinde Tao, Qi Liu, Bingfeng Miao, Rui Yu, Zheng Feng, Liang Sun, Biao You, Jun Du, Kai Che, Shufeng Zhang, Luo Zhang, Zhe Yuan, Di Wu, Haifeng Ding

Science Advances 4, eaat1670(2018)

DOI: 10.1126/sciadv.aat1670.

2018Unidirectional Spin-Wave-Propagation-Induced Seebeck Voltage in a PEDOT:PSS/YIG Bilayer

P. Wang, L. F. Zhou, S. W. Jiang, Z. Z. Luan, D. J. Shu, H. F. Ding, and D. Wu. 

Physical Review Letters 120, 047201(2018) 

DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.047201.

2018Determination of spin Hall angle and spin diffusion length in β -phase-dominated tantalum

R. Yu, B. F. Miao, L. Sun, Q. Liu, J. Du, P. Omelchenko, B. Heinrich, M. Wu, and H. F. Ding

Physical Review Materials 2, 074406(2018) 

DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.074406

2017Gilbert damping in CoFeB/GaAs(001) film with enhanced in-plane uniaxial magnetic anisotropy

H. Q. Tu, B. Liu, D. W. Huang, X. Z. Ruan, B. You (*), Z. C. Huang, Y. Zhai, Y. Gao, J. Wang, L. J. Wei, Y. Yuan, Y. B. Xu and J. Du (*)

Scientific Reports 7, 43971 (2017)

DOI:10.1038/srep43971

2017Bipolar resistive switching with negative differential resistance effect in a Cu/BaTiO3/Ag device

L. J. Wei, Y. Yuan, J. Wang, H. Q. Tu, Y. Gao, B. You and J. Du (*)

Physical Chemistry Chemical Physics 19, 11864 (2017)

DOI:10.1039/c7cp01461arsc.li/pccp

2017Tuning the magnetoresistance symmetry of Pt on magnetic insulators with temperature and magnetic doping

B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, C. L. Chien, and H. F. Ding. 

Applied Physics Letters 110, 222402(2017)

 DOI: 10.1063/1.4984221.

2017Hybrid magnetic skyrmion

H. Z. Wu, B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, and H. F. Ding. 

Physical Review B 95, 174416(2017) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.95.174416.

2017Determining the strength of magnetic and potential scattering of magnetic impurities on the surface of a topological insulator via quantum corrals

C. Zheng, Q. L. Li, B. F. Miao, L. Sun, R. Wang, X. X. Li, and H. F. Ding.

Physical Review B 96, 235444(2017) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.96.235444.

2017Patterning the two dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface by structured Al capping

Y. Zhou, P. Wang, Z. Z. Luan, Y. J. Shi, S. W. Jiang, H. F. Ding, and D. Wu.

Applied Physics Letters 110, 141603(2017) 

DOI: 10.1063/1.4979784.

2016Fast laser annealing induced exchange bias in poly-crystalline BiFeO3/Co bilayers

Y. Q. Zhang, X. Z. Ruan (*), B. Liu, Z. Y. Xu, Q. Y. Xu*, J. D. Shen, Q. Li, J. Wang, B. You, H. Q. Tu, Y. Gao, W. Zhang, Y. B. Xu, J. Du (*)

Applied Surface Science 367, 418 (2016)

DOI:10.1016/J.APSUSC.2016.01.210

2016Depinning of domain walls in permalloy nanowires with asymmetric notches

Y. Gao, B. You (*), X. Z. Ruan, M. Y. Liu, H. L. Yang, Q. F. Zhan, Z. Li, N. Lei, W. S. Zhao, D. F. Pan, J. G. Wan, J. Wu, H. Q. Tu, J. Wang, W. Zhang, Y. B. Xu, J. Du (*)

Scientific Reports 6, 32617 (2016)

DOI:10.1038/srep32617


2016Synthesis, Optical, and Magnetic Properties of Ba2Ni3F10 Nanowires,

S. Zhou, J. Wang, Y. K. Weng, Z. T. Wu, Z. H. Ni, Q. Y. Xu (*), J. Du (*), S. Dong (*)

ACS Applied Materials & Interfaces 8, 26213 (2016)

DOI:10.1021/acsami.6b08110

2016Exchange bias training relaxation in spin glass/ferromagnet bilayers

X. D. Chi, W. B. Rui, J. Du (*), S. M. Zhou, A. Du, Y. Hu (*)

Applied Physics Letters, 108, 172401 (2016)

DOI: 10.1063/1.4947287

2016Tailoring Kinetics on a Topological Insulator Surface by Defect-Induced Strain: Pb Mobility on Bi2Te3

W.-K. Huang, K.-W. Zhang, C.-L. Yang, H. F. Ding, X. Wan, J. W. Evans, Y. Han, and S.-C. Li

Nano Lett. 16, 4454 (2016)

DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b01604

2016Unveiling the Mechanism for the Split Hysteresis Loop in Epitaxial Co2Fe1-xMnxAl Full-Heusler Alloy Films

X. D. Tao, H. L. Wang, B. F. Miao, L. Sun, B. You, D. Wu, W. Zhang, H. P. Oepen, J. H. Zhao, and H. F. Ding.

Scientific Reports 6, 18615(2016) 

DOI: 10.1038/srep18615.

2016Spin rectification induced by spin Hall magnetoresistance at room temperature

P. Wang, S. W. Jiang, Z. Z. Luan, L. F. Zhou, H. F. Ding, Y. Zhou, X. D. Tao, and D. Wu. 

Applied Physics Letters 109, 112406(2016) 

DOI: 10.1063/1.4962895.

2016Tuning carrier density at complex oxide interface with metallic overlayer

Y. Zhou, Y. J. Shi, S. W. Jiang, F. J. Yue, P. Wang, H. F. Ding, and D. Wu. 

Applied Physics Letters 108, 231603(2016)

DOI: 10.1063/1.4953586.

2015Cooling field and temperature dependent exchange bias in spin glass/ferromagnet bilayers

W. B. Rui, Y. Hu (*), A. Du, B. You, M. W. Xiao, W. Zhjang, S. M. Zhou, J. Du (*)

Scientific Reports 5, 13640 (2015)

DOI:10.1038/srep13640

2015The role of heavy metal ions on spin transport in organic semiconductors

B. B. Chen, S. Wang, S. W. Jiang, Z. G. Yu, X. G. Wan, H. F. Ding, and D. Wu

New J. Phys. 17, 013004(2015)

DOI: 10.1088/1367-2630/17/1/013004

2015Activation of antiferromagnetic domain switching in exchange-coupled Fe/CoO/MgO(001) systems

Q. Li, G. Chen, T. P. Ma, J. Zhu, A. T. N’Diaye, L. Sun, T. Gu, Y. Huo, J. H. Liang, R. W. Li, C. Won, H. F. Ding, Z. Q. Qiu, and Y. Z. Wu

Phys. Rev. B91, 134428(2015)

DOI: 10.1103/PhysRevB.91.134428

2015Spectroscopic study of Gd nanostructures quantum confined in Fe corrals

R. X. Cao, L. Sun, B. F. Miao, Q. L. Li, C. Zheng, D. Wu, B. You, W. Zhang, P. Han, S. D. Bader, W. Y. Zhang, and H. F. Ding. 

Scientific Reports 5, 12092(2015) 

DOI: 10.1038/srep12092.

2015Exchange-Dominated Pure Spin Current Transport in Alq3 Molecules

S. W. Jiang, S. Liu, P. Wang, Z. Z. Luan, X. D. Tao, H. F. Ding, and D. Wu. 

Physical Review Letters 115, 086601(2015) 

DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.086601.

2015Tuning carrier mobility without spin transport degrading in copper-phthalocyanine

S. W. Jiang, P. Wang, B. B. Chen, Y. Zhou, H. F. Ding, and D. Wu. 

Applied Physics Letters 107, 042407(2015) 

DOI: 10.1063/1.4927676.

2015Micromagnetic study of excitation modes of an artificial skyrmion crystal

B. F. Miao, Y. Wen, M. Yan, L. Sun, R. X. Cao, D. Wu, B. You, Z. S. Jiang, and H. F. Ding. 

Applied Physics Letters 107, 222402(2015) 

DOI: 10.1063/1.4936756

2014The basis of organic spintronics: Fabrication of organic spin valves

B. B. Chen, S. W. Jiang, H. F. Ding, Z. S. Jiang, D. Wu

Chin. Phys. B, 23, 018104(2014)

DOI: 10.1088/1674-1056/23/1/018104

2014Strong asymmetrical bias dependence of magnetoresistance in organic spin valves: the role of ferromagnetic/organic interfaces

S W Jiang, D J Shu, L Lin, Y J Shi, J Shi, H F Ding, J Du, M Wang and D Wu

 New J. Phys. 16, 013028(2014)

DOI: 10.1088/1367-2630/16/1/013028

2014Voltage polarity manipulation of the magnetoresistance sign in organic spin valve devices

S. W. Jiang, B. B. Chen, P. Wang, Y. Zhou, Y. J. Shi, F. J. Yue, H. F. Ding, and D. Wu

Appl. Phys. Lett., 104, 262402(2014)

DOI: 10.1063/1.4885770

2014Enhancement of magnetization damping coefficient of permalloy thin films with dilute Nd dopants

C. Luo, Z. Feng, Y. Fu, W. Zhang, P. K. J. Wong, Z. X. Kou, Y. Zhai, H. F. Ding, M. Farle, J. Du, and H. R. Zhai

Phys. Rev. B89, 184412(2014)

DOI:10.1103/PhysRevB.89.184412

2014Fast and controllable switching the circulation and polarity of magnetic vortices

Y. Wen, Z. Feng, B. F. Miao, R. X. Cao, L. Sun, B. You, D. Wu, W. Zhang, Z. S. Jiang, R. Cheng, and H. F. Ding. 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 370, 68–75 (2014) 

DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.06.049.

2014The spin Hall angle and spin diffusion length of Pd measured by spin pumping and microwave photoresistance.

X. D. Tao, Z. Feng, B. F. Miao, L. Sun, B. You, D. Wu, J. Du, W. Zhang, and H. F. Ding. 

Journal of Applied Physics 115, 17C504(2014)

DOI: 10.1063/1.4862215.

2014Experimental realization of two-dimensional artificial skyrmion crystals at room temperature

B. F. Miao, L. Sun, Y. W. Wu, X. D. Tao, X. Xiong, Y. Wen, R. X. Cao, P. Wang, D. Wu, Q. F. Zhan, B. You, J. Du, R. W. Li, and H. F. Ding. 

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 90, 174411(2014) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.90.174411.

2014From self-assembly to quantum guiding: A review of magnetic atomic structures on noble metal surfaces

R. X. Cao, X. P. Zhang, B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, B. You, and H. F. Ding. 

Chinese Physics B 23(3), 038102(2014)

DOI: 10.1088/1674-1056/23/3/038102.

2014Self-regulated Gd atom trapping in open Fe nanocorrals

R. X. Cao, Z. Liu, B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, B. You, S. C. Li, W. Zhang, A. Hu, S. D. Bader, and H. F. Ding.  

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 90, 045433(2014) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.90.045433.

2013Low-temperature synthesis of K0.5FeF3 with tunable exchange bias

Q. R. Xu, Y. Liu, Y. D. Zheng, W. B. Rui, Y. Sheng, X. Shen, J. Du (*), M. X. Xu, S. Dong, D. Wu, Q. Y. Xu (*)

Applied Physics Letters 103, 102405 (2013)

DOI: 10.1063/1.4820476


2013Giant magnetoresistance enhancement at room-temperature in organic spin valves based on La0.67Sr0.33MnO3 electrodes

B. B. Chen, Y. Zhou, S. Wang, Y. J. Shi, H. F. Ding, and D. Wu

Appl. Phys. Lett., 103, 072402(2013)

DOI: 10.1063/1.4793576

2013Tuning the carrier density of LaAlO3/SrTiO3 interfaces by capping La1-xSrxMnO3

Y. J. Shi, S. Wang, Y. Zhou, H. F. Ding, and D. Wu

 Appl. Phys. Lett., 102, 071605(2013)

DOI: 10.1063/1.4793576

2013Width dependent edge distribution of graphene nanoribbons unzipped from multiwall carbon nanotubes

Z. F. Zhong, H. L. Shen, R. X. Cao, L. Sun, K. P. Li, X. R. Wang, and H. F. Ding.  

Journal of Applied Physics 113, 174307(2013) 

DOI: 10.1063/1.4803701.

2013Coulomb blockade effect of molecularly suspended graphene nanoribbons investigated with scanning tunneling microscopy

Z. F. Zhong, H. L. Shen, R. X. Cao, L. Sun, K. P. Li, J. Hu, Z. Liu, D. Wu, X. R. Wang, and H. F. Ding.

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 88, 125408(2013) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.88.125408

2013Creating an artificial two-dimensional skyrmion crystal by nanopatterning

L. Sun, R. X. Cao, B. F. Miao, Z. Feng, B. You, D. Wu, W. Zhang, A. Hu, and H. F. Ding.  

Physical Review Letters 110, 167201(2013) 

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.167201

2013Thickness-driven spin reorientation transition in ultrathin films

B. Miao, Y. Millev, L. Sun, B. You, W. Zhang, and H. Ding. 

Science China: Physics, Mechanics and Astronomy 56, 70–84 (2013)

DOI: 10.1007/s11433-012-4975-3

2013Size-dependent quantum diffusion of Gd atoms within Fe nano-corrals

J. Hu, R. X. Cao, B. F. Miao, Z. Liu, Z. F. Zhong, L. Sun, B. You, D. Wu, W. Zhang, A. Hu, S. D. Bader, and H. F. Ding.

Surface Science 618, 148–153 (2013) 

DOI: 10.1016/j.susc.2013.08.020.

2013Spectroscopy of self-assembled one-dimensional atomic string: The role of step edge

R. Cao, Z. Zhong, J. Hu, X. Zhang, B. Miao, L. Sun, B. You, D. Wu, A. Hu, W. Zhang, and H. Ding. 

Applied Physics Letters 103, 081608(2013) 

DOI: 10.1063/1.4819231

2013Self-organized Gd atomic superlattice on Ag(111): Scanning tunneling microscopy and kinetic Monte Carlo simulations

R. X. Cao, X. P. Zhang, B. F. Miao, Z. F. Zhong, L. Sun, B. You, A. Hu, and H. F. Ding. 

Surface Science 610, 65–69 (2013)

 DOI: 10.1016/j.susc.2013.01.008.

2013Two-dimensional quantum diffusion of Gd adatoms in nano-size Fe corrals.

R. X. Cao, B. F. Miao, Z. F. Zhong, L. Sun, B. You, W. Zhang, D. Wu, A. Hu, S. D. Bader, and H. F. Ding.

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 87, 085415(2013) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.87.085415

2013Distinguishing spin pumping from spin rectification in a Pt/Py bilayer through angle dependent line shape analysis

L. Bai, Z. Feng, P. Hyde, H. F. Ding, and C. M. Hu. 

Applied Physics Letters 102, 242402(2013)

DOI: 10.1063/1.4811482

2012Experimental evidence on the Altshuler-Aronov-Spivak interference of the topological surface states in the exfoliated Bi2Te3 nanoflakes

Z. Li, Y. Qin, F. Song, Q.-H. Wang, X. Wang, B. Wang, H. F. Ding, C. Van Haesondonck, J. Wan, Y. Zhang and G. Wang

Appl. Phys. Lett., 100, 083107(2012)

DOI: 10.1063/1.3680099

2012Effects of ferromagnet–molecule chemical bonding on spin injection in an Fe3O4–molecule granular system

F. J. Yue, S. Wang, L. Lin, H. F. Ding and D. Wu

J. Phys. D: Appl. Phys. 45, 075001(2012)

DOI: 10.1088/0022-3727/45/7/075001

2012Domain-related origin of magnetic relaxation in compressively strained manganite thin films

S. R. Bakaul, B. F. Miao, W. Lin, W. Hu, H. F. Ding, and T. Wu

Appl. Phys. Lett.101, 012408(2012)

DOI: 10.1063/1.4733320

2012Manipulating spin injection into organic materials through interface engineering

F. J. Yue, Y. J. Shi, B. B. Chen, H. F. Ding, F. M. Zhang, and D. Wu

Appl. Phys. Lett.101, 012416(2012)

DOI: 10.1063/1.4737008

2012Exchange bias coupling of Co with ultrathin La2/3Sr1/3MnO3 films

Y. J. Shi, Y. Zhou, H. F. Ding, F. M. Zhang, L. Pi, Y. H. Zhang, and D. Wu

Appl. Phys. Lett., 101, 122409(2012)

DOI: 10.1063/1.4754594

2012Spin Hall angle quantification from spin pumping and microwave photoresistance

Z. Feng, J. Hu, L. Sun, B. You, D. Wu, J. Du, W. Zhang, A. Hu, Y. Yang, D. M. Tang, B. S. Zhang, and H. F. Ding.

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 85, 214423(2012) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.85.214423

2011Room-temperature spin valve effects in La0.67Sr0.33MnO3/Alq3/Co devices

S. Wang, Y.J. Shi, L. Lin, B.B. Chen, F.J. Yue, J. Du, H. F. Ding, F.M. Zhang, D. Wu

Synthetic Metals, 161, 1738(2011)

DOI: 10.1016/j.synthmet.2011.06.017

2011Anomalous temperature dependence of antistripe width in the annealing of submonolayer Fe on Ru(0001)

X. P. Zhang, R. X. Cao, L. Sun, B. You, A. Hu, and H. F. Ding. 

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 83, 193402(2011) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.83.193402.

2011Probe the spin-reorientation transition with magnetic susceptibility-a theoretical analysis.

B. F. Miao, L. Sun, B. You, A. Hu, and H. F. Ding.

Journal of Applied Physics 109, 113902(2011)

DOI: 10.1063/1.3590709

2011Current-induced domain wall motion in permalloy nanowires with a rectangular cross-section.

J. H. Ai, B. F. Miao, L. Sun, B. You, A. Hu, and H. F. Ding.

Journal of Applied Physics 110, 093913(2011) 

DOI: 10.1063/1.3658219

2010Atomic superlattice formation mechanism revealed by scanning tunneling microscopy and kinetic Monte Carlo simulations

X. P. Zhang, B. F. Miao, L. Sun, C. L. Gao, A. Hu, H. F. Ding, and J. Kirschner. 

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 81, 125438(2010)

 DOI: 10.1103/PhysRevB.81.125438.

2010Recovery of the training effect in exchange bias systems within a coherent rotation model

B. F. Miao, J. H. Ai, L. Sun, B. You, A. Hu, and H. F. Ding.  

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 82, 125438(2010) 

DOI: 10.1103/PhysRevB.82.134442

2009Control of ultranarrow Co magnetic domain wall widths in artificially patterned H-bar structures

Z. J. Yang, L. Sun, X. P. Zhang, M. Cao, X. Y. Deng, A. Hu, and H. F. Ding. 

Applied Physics Letters 94, 062514(2009) 

DOI: 10.1063/1.3082046.

2007Self-organized long-period adatom strings on stepped metal surfaces: Scanning tunneling microscopy, ab initio calculations, and kinetic Monte Carlo simulations

H. F. Ding, P. A. Ignatiev, N. N. Negulyaev, L. Niebergall, M. Wasniowska, C. L. Gao, V. S. Stepanyuk, P. Bruno, J. Kirschner

Phys. Rev. B76, 033409(2007)

DOI: 10. 1103/PhysRevB.76.033409

2006Electron confinement in hexagonal vacancy islands: Theory and experiment

L. Niebergall, G. Rodary, H. F. Ding, D. Sander, V. S. Stepanyuk, P. Bruno, and J. Kirschner

Physical Review B 74, 195436(2006).

DOI: 10.1103/PhysRevB.74.195436

2005Magnetic Bistability of Co Nanodots

H. F. Ding, A. K. Schmid, Dongqi Li, K.Yu. Guslienko, and S. D. Bader

Physical Review Letters 94, 157202(2005)

DOI:10.1103/PhysRevLett.94.157202

2005Selective growth of Co nanoislands on an oxygen-patterned Ru(0001) surface

H. F. Ding, A. K. Schmid, D. J. Keavney, Dongqi Li, R. Cheng, J. E. Pearson, F. Y. Fradin, and S. D. Bader

Physical Review B 72, 035413(2005)

DOI: 10.1103/PhysRevB.72.035413